MP_CN025
07-Aug-20
ETX-OK
Basis  -500 Oct-20
41-4-34  56.88
31-3-35  59.13
Today  145
Season  21874
USDA